Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO” – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest ARKADA Apartamenty Śródmieście Puternicki i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego nr 6A, 26-600 Radom, REGON: 526665241, NIP: 7963021620, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001093939, w imieniu której występuje:
  1. Marek Puternicki – Prezes Zarządu
  2. Tomasz Mizera – Członek Zarządu
 2. W ARKADA Apartamenty Śródmieście Puternicki i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy listownie na adres: ARKADA Apartamenty Śródmieście Puternicki i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego nr 6A, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail biuro@duoresidence.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, rozpatrywania reklamacji na sposób realizacji umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem w przypadku ich wniesienia;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa m.in. budowlanego, podatkowego, rachunkowego;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia nawet po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz, komunikacji z klientami w związku z realizacją usług, obsługi zgłoszeń i reklamacji;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ;
 4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy m.in. :
   • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i logistyczne;
   • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i brakowania dokumentów;
   • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
   • podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego (np. kancelarie prawne);
 5. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania umowy,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji.

Skontaktuj się z nami

Biuro Sprzedaży Apartamentów

Nie czekaj, zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie już dziś! Skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę.

Prosimy o telefoniczne umówienie spotkania

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 26-600 Radom
(róg ul. Sienkiewicza i ul. Wyszyńskiego)

Godziny otwarcia 8:00 – 16:00